Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Statut
Statut tekst jednolity 2015 w wersji do druku format *.pdf

STATUT
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"


Preambuła

W dniu 2 sierpnia 2003 roku w Zielonej Górze przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, zawarli POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, na mocy którego zobowiązali się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu w celu:
1. ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta,
2. tworzenia zapisów umowy kontraktowej,
3. zasad jej finansowania w należytej wysokości,
4. obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ,
5. wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszczając możliwość solidarnego nie podpisywania umów kontraktowych przez wszystkich świadczeniodawców,
6. eliminacji zapisów umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ,
7. umocowanie w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. stworzenia i upowszechnienia zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady "jeden za wszystkich - wszyscy za jednego".

W okresie późniejszym poczynając od września 2003r. działania wyżej wymienionej grupy czynnie wsparli przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z trzech województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, a następnie: lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska medycznego kraju. W jej szeregi zaproszone są Związki Pracodawców działające w Ochronie Zdrowia. Federacja chce być kontynuatorem działań rozpoczętych przez przedstawicieli pięciu organizacji lekarskich w Zielonej Górze. W tym miejscu chcemy podkreślić wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Federacji jest scementowanie środowiska POZ, Specjalistyki ambulatoryjnej, Stomatologii w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego kraju.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Tworzy się organizację związków pracodawców pod nazwą: „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE” - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, zwaną w dalszej części statutu "Federacją".
2. Federacja działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm.),
2) niniejszego statutu,
3) uchwał władz Federacji.

§ 2

1. Federacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Federacji jest miasto Zielona Góra.
3. Federacja może używać skrótu "Porozumienie Zielonogórskie" lub "PZ", jak również odpowiedników w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Federacja może posiadać odznakę członkowską według wzoru przyjętego przez Zarząd i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Federacja jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 4

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców.


Rozdział II
Cele i zadania Federacji oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych i gospodarczych potrzeb pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

§ 6

Zadaniem Federacji jest:
1. Reprezentowanie członków poprzez:
1) występowanie w ich interesie i na ich rzecz,
2) udzielenie ochrony prawnej,
3) wspieranie w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych oraz ujednolicanie i koordynowanie ich działań w tym zakresie.
4) Prowadzenie rokowań zbiorowych, negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień; współdziałanie w celu harmonizacji i relacji pracodawców i pracowników
2. Budowanie właściwych relacji członków Federacji poprzez:
1) integrację i ułatwienie ich wzajemnej współpracy.
3. Kształtowanie sytemu zdrowia w Polsce poprzez:
1) oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego systemu zdrowia oraz interesów członków Federacji,
2) działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
3) rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
4) wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
4. Działanie na rzecz członków poprzez:
1) kształcenie w sferze zarządzania, organizacji pracy, oraz ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych usług,
2) prowadzenie studiów, analiz i badań rynkowych oraz społecznych,
3) budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia.
4) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
5) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
6) Promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce
7) Promowanie przedsiębiorczości
8) Wspieranie rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych
9) Nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sieciami inwestorów prywatnych, aniołami biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowym i akademickim; zakładanie i prowadzenie klastrów

§ 7

Cele i zadania Federacji są realizowane w szczególności następującymi formami i sposobami:
1) udział w negocjacjach z dysponentami środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
2) prowadzenie studiów i badań, wymiany poglądów oraz popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji pracy,
3) formułowanie i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce, wykonywania zawodów medycznych, praw pacjenta i praw pracowniczych,
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki zdrowotnej,
5) prowadzenie doradztwa gospodarczego i zawodowego,
6) prowadzenie współpracy z organizacjami pracodawców w innych krajach, jak i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców,
7) występowanie w imieniu członków oraz zrzeszonych pracodawców wobec organów administracji publicznej, Trybunału Konstytucyjnego i innych organów orzekających lub właściwych organów Unii Europejskiej w sprawach związanych z działalnością zrzeszonych pracodawców,
8) delegowanie swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów doradczych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,
9) organizowanie zespołów doradczych, korzystanie z usług specjalistów i ekspertów oraz zatrudnianie pracowników do realizacji celów i zadań statutowych,
10) organizowanie szkoleń, seminariów, staży, itp. na rzecz członków Federacji, sektora mikroprzedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych.
11) tworzenie funduszy, fundacji, stypendiów, itp. związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 8

1. Dla realizacji celów i zadań Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 9

Dla realizacji celów i zadań Federacja może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.


Rozdział III
Członkostwo

§ 10

1. Członkiem Federacji mogą być związki pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 ze zm.), zrzeszające podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia.
2. Członkostwo w Federacji jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka w odniesieniu do prowadzonej własnej działalności. Działalność członka Federacji nie może stać w sprzeczności z interesami Federacji.
3. Członkowie Federacji są równi w prawach i obowiązkach z zastrzeżeniem dalszych przepisów szczególnych.

§ 11

Kandydat na członka Federacji składa deklarację przystąpienia. O przyjęciu w poczet członków Federacji decyduje, podejmując stosowną uchwałę, Zarząd. Wymogi formalne dotyczące treści deklaracji, sposób działania Zarządu w zakresie złożonej deklaracji oraz odwołania od jego uchwał określa Regulamin składania deklaracji członkowskich oraz przyjmowania członków.

§ 12

Członkowie Federacji mają prawo do:
1) uczestniczenia w pracach Federacji,
2) korzystania ze wsparcia Federacji we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji,
3) dostępu i korzystania z informacji o pracy Federacji, zgodnie z jej wewnętrznymi regulaminami,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

§ 13

1. Członkowie Federacji zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania uchwał organów Federacji w zakresie kompetencji statutowych.
2. Członkowie zobowiązani są do:
1) aktywnego udziału w pracach Federacji,
2) przestrzegania statutu Federacji,
3) terminowego uiszczania składek,
4) udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla realizacji zadań statutowych,
5) wspierania Federacji w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 14

1. Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka z Federacji,
2) rozwiązania Federacji,
3) wykluczenia członka z Federacji przez Zarząd na skutek:
a) działalności członka na szkodę Federacji,
b) powstania zaległości w wysokości trzymiesięcznej składki członkowskiej
c) nieprzestrzegania postanowień Statutu.
2. Wniosek o wystąpienie z Federacji winien być złożony na piśmie.
3. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu.
4. Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Federacji za pośrednictwem Zarządu w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu o wykluczeniu. Decyzję w sprawie wykluczenia Walne Zgromadzenie Federacji podejmuje na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia Federacji jest ostateczna.
5. Ustanie członkostwa w Federacji w razie wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez jej członka następuje ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek.
6. Ustanie członkostwa w Federacji z przyczyn innych niż określone w ust. 5 następuje ze skutkiem na dzień określony w stosownej uchwale Zarządu.
7. W związku z ustaniem członkostwa członkowi Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Federacji.
8. Wykluczenie członka może być poprzedzone zawieszeniem. Zakres praw członkowskich, których zawieszenie dotyczy, określa uchwała Zarządu. Zawieszenie nie zwalnia członka z obowiązku regulowania składek członkowskich na rzecz Federacji.


Rozdział IV
Organy Federacji

Postanowienia ogólne

§ 15

1. O ile postanowienia Statutu lub regulaminów wewnętrznych Federacji nie stanowią inaczej, uchwały organów Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W głosowaniu jawnym, w razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygające znaczenie ma głos osoby prowadzącej obrady danego organu Federacji.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach wyboru i odwołania członków organu Federacji, udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz w innych sprawach na wniosek 1/5 obecnych i uprawnionych do głosowania.

§ 16

Organami Federacji są:
1)Walne Zgromadzenie Federacji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

A. Walne Zgromadzenie Federacji

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Federacji jest najwyższym organem Federacji.
2. W skład Walnego Zgromadzenia Federacji wchodzą delegaci reprezentujący członków z poszczególnych województw.
3. W skład Walnego Zgromadzenia Federacji wchodzi do trzech delegatów z danego województwa. Ilość delegatów powiązana jest z wielkością składek członkowskich w sposób określony w Regulaminie Składek Członkowskich.
4. W przypadku niemożności stawienia się delegata, członek Federacji wyznacza zastępcę delegata.
5. Delegaci są powoływani przez członka Federacji zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu. Odwoływani są przez członka Federacji, który go powołał.
6. Walne Zgromadzenie Federacji wyraża swoją wolę w formie uchwał.
7. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
8. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Federacji przysługuje z zastrzeżeniem przepisów szczególnych delegatom członków Federacji.
9. Szczegółowe zasady pracy Walnego Zgromadzenia Federacji określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Federacji.

§ 18

1. Zebrania Walnego Zgromadzenia Federacji mogą być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia Federacji odbywa się jeden raz w danym roku kalendarzowym, nie później niż w dniu 30 czerwca.
3. O miejscu i terminie zebrania Walnego Zgromadzenia Federacji, Zarząd zawiadamia Delegatów co najmniej na 28 dni przed jego odbyciem.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Federacji określa Zarząd Federacji w przesłanym do Delegatów zawiadomieniu. Nie wyklucza to prawa Walnego Zgromadzenia Federacji do zmian w porządku obrad Zwyczajnego Zebrania, w tym do podejmowania uchwał w sprawach wcześniej nie przewidzianych w porządku obrad.
5. Zebranie Walnego Zgromadzenia Federacji prowadzi Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród delegatów Federacji. Przewodniczący czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem obrad. Do czasu jego wyboru, obrady prowadzi Prezes Zarządu Federacji lub wskazany przez niego Członek funkcyjny Zarządu. W razie braku takiego wskazania, przy jednoczesnej nieobecności Prezesa Zarządu obradom przewodniczy osoba ustalona zgodnie z postanowieniami regulaminów wewnętrznych Federacji.
6. Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia Federacji zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby Delegatów,
7. Wniosek Delegatów oraz Komisji Rewizyjnej musi wskazywać sprawy, dla rozpatrzenia których ma się odbyć Nadzwyczajne Zebranie
8. Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia Federacji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia Federacji obraduje jedynie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Federacji należy:
1) uchwalanie programów działania Federacji,
2) uchwalanie zmian w Statucie Federacji,
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Federacji,
4) powoływanie i odwoływanie:
- członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- członków funkcyjnych Zarządu,
- Prezesa Zarządu.
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Federacji,
6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji i ustanawiania stypendiów oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
7) uchwalanie budżetu i przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej w oparciu o coroczne sprawozdanie Zarządu z jego działalności,
9) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania lub występowania z organizacji krajowych i zagranicznych,
10) ocena uchwał Zarządu z możliwością ich uchylania w trybie przewidzianym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Federacji.
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Federacji.
12) inne kompetencje określone w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Federacji.

B. Zarząd Federacji

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Federacji i reprezentuje Federację na zewnątrz.
2. Zarząd liczy do 16 osób, po jednej z każdego województwa, powoływanych spośród delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji, w tym Prezesa Zarządu Federacji i członków funkcyjnych: od jednego do trzech Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
3. Delegaci reprezentujący członków z danego województwa mają prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata na członka Zarządu.
4. Wyboru Zarządu dokonuje, w trzech turach, Walne Zgromadzenie. W pierwszej turze zatwierdzana jest lista kandydatów zgłoszonych na członków Zarządu. W drugiej turze, spośród wybranych członków Zarządu, wybierany jest Prezes Zarządu Federacji. W trzeciej turze, Walne Zgromadzenie, na wniosek Prezesa Zarządu Federacji wybiera, którym, spośród osób wchodzących w skład Zarządu, powierza pozostałe funkcje, o których mowa w § 20 ust. 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu wyborów określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Federacji.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Zebrania Walnego Zgromadzenia Federacji przypadającego w roku kalendarzowym, w którym mija jej okres.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
7. Zarząd wykonuje prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Federacji, prawa fundatora w powołanych fundacjach, oraz nadzoruje działalność gospodarczą Federacji. Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia Federacji może powierzyć wykonywanie tych praw oraz nadzoru właścicielskiego innym osobom.
8. Zarząd reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu Federacji lub upoważniony przez niego członek funkcyjny Zarządu.
9. Prezes Zarządu Federacji pełni funkcję przełożonego wobec pozostałych członków Zarządu w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu.
10. Oświadczenia woli w imieniu Federacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Federacji lub zastępujący go Wiceprezes. W sprawach finansowych wymagana jest kontrasygnata Skarbnika.
11. Powyższe zapisy nie wyłączają prawa osób uprawnionych do reprezentowania Federacji do udzielenia pełnomocnictwa jednoosobowego lub łącznego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Federacji,
2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia, zawieszenia lub wykluczenia członka Federacji,
3) organizowanie i zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia Federacji,
4) powoływanie i rozwiązywanie stałych i czasowych komisji, zespołów i innych ciał doradczych lub eksperckich Federacji,
5) przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Federacji,
6) przygotowywanie projektów programów i planów działania Federacji,
7) przygotowywanie projektu budżetu,
8) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Federacji.
9) prowadzenie negocjacji w imieniu Federacji,
10) gospodarowanie mieniem Federacji,
11) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Federacji,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Federacji

§ 22

1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
1) utraty statusu Delegata do Walnego Zgromadzenia Federacji,
2) odwołania Zarządu,
3) rezygnacji członka Zarządu,
4) śmierci członka Zarządu,
5) wyboru do władz ustawodawczych lub wykonawczych (poczynając od szczebla wojewody) Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
6) skazania na karę pozbawienia wolności,
7) w przypadku zatrudnienia u płatnika dysponenta środków publicznych na finansowanie usług medycznych.
2. Odwołanie członka funkcyjnego Zarządu z pełnienia powierzonej mu funkcji, następuje:
1) z mocy prawa w razie wygaśnięcia jego mandatu jako członka Zarządu lub w razie rezygnacji z jej pełnienia,
2) w razie nie udzielenia mu absolutorium za rok poprzedni,
3) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Federacji, podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Federacji.
3. Odwołanie Prezesa Zarządu z pełnienia tej funkcji następuje w sytuacjach określonych w § 22 ust. 2 pkt 1 i 2 statutu lub uchwałą Walnego Zgromadzenia Federacji, podjętej na wniosek 1/5 delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji.
4. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu za rok poprzedni, oprócz konsekwencji określonych w § 22 ust. 2 i 3, tożsame jest złożeniu przez Walne Zgromadzenie wniosku do członka Federacji, który desygnował daną osobę do Zarządu o zmianę tego wskazania. Wniosek ten nie jest wiążący dla członka Federacji.


§ 23

Odwołanie Zarządu w całości, bądź poszczególnych jego członków przed upływem kadencji następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Federacji na wniosek 1/2 wszystkich delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji.

C. Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych spośród delegatów Walnego Zgromadzenia Federacji. Z danego województwa powołuje się nie więcej niż jednego członka Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Zebrania Walnego Zgromadzenia Federacji przypadającego w roku kalendarzowym, w którym mija jej okres.
6. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej, w tym tryb wyboru jej członków określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 25

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu i gospodarki finansowej Federacji,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu,
3) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Federacji, zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
4) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Walnego Zgromadzenia Federacji.
5) zwoływanie posiedzeń Zarządu Federacji.
6) inne kompetencje określone w statucie lub regulaminach wewnętrznych Federacji.
2. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 26

Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
1) utraty statusu Delegata do Walnego Zgromadzenia Federacji,
2) odwołania go z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
3) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,
4) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
5) wyboru do władz ustawodawczych lub wykonawczych (poczynając od szczebla wojewody) Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
6) skazania na karę pozbawienia wolności,
7) w przypadku zatrudnienia u płatnika dysponenta środków publicznych na finansowanie usług medycznych.

§ 27

Odwołanie Komisji Rewizyjnej w całości, bądź poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Federacji na wniosek 1/2 wszystkich delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji.


Rozdział V
Organizacja wewnętrzna Federacji

§ 28

1. Obsługę administracyjną Federacji prowadzi Biuro Federacji.
2. Organizację i szczegółowe zasady działania Biura Federacji określa Regulamin Biura Federacji.


Rozdział VI
Majątek Federacji

§ 29

1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
2. Dochodami Federacji są:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności gospodarczej,
3) dochody z majątku Federacji,
4) subwencje, darowizny, wadia, spadki i zapisy osób lub instytucji.
3. Sposób uiszczania składek członkowskich oraz ich wysokość określa Regulamin składek członkowskich.
4. Federacja może tworzyć fundusze:
1) statutowy,
2) zakładowy fundusz pracowniczy i inne fundusze celowe, tworzone w oparciu o przepisy prawa i uchwały władz Federacji.
5. Federacja ze swoich funduszy może ustanawiać nagrody i fundować stypendia.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 30

Statut Federacji, a także jej regulaminy wewnętrzne, mogą być zmienione lub zastąpiony nowymi wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia Federacji powziętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji.

§ 31

1. Uchwała o rozwiązaniu Federacji może być podjęta przez Walne Zgromadzenie Federacji większością ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich delegatów do Walnego Zgromadzenia Federacji.
2. Walne Zgromadzenie Federacji rozwiązując Federację, wyznacza likwidatorów z pośród członków Walnego Zgromadzenia Federacji, wskazuje sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT