PILNE KOMUNIKAT - DORADCA ADR informacja w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Delegacje do zwalczania epidemii: konieczne wytyczne dla wojewodów,
Biuro Federacji PZ, 2020-04-22 15:02:23

Federacja Porozumienie Zielonogórskie zwróciła się do ministra zdrowia o pilne rozesłanie do wszystkich wojewodów wytycznych co do zasad kierowania personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zdaniem Federacji, w pierwszej kolejności powinny to być osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które w okresie epidemii udzielają mniejszej niż zwykle ilości świadczeń. Skierowanie do pracy pielęgniarki wychowującej 5-miesięczne dziecko, pielęgniarki POZ, która była jedyną pielęgniarką zatrudnioną u świadczeniodawcy POZ oraz dwóch pielęgniarek POZ z tego samego podmiotu - to przykłady z ostatnich dni, które zostały zgłoszone władzom Federacji. Pierwszy z nich jest niezgodny z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (na podstawie, której można oddelegować pracownika), natomiast dwa pozostałe nie uwzględniają potrzeb pacjentów, którym świadczenia są udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej. „Naszym zdaniem koniecznym jest, by przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie osoby są delegowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, wojewodowie uwzględniali zarówno wymogi ustawowe (co oczywiste), jak i inne okoliczności: miejsce i charakter pracy danej osoby, ilość osób zatrudnionych na danym stanowisku u świadczeniodawcy, wpływ absencji tej osoby na organizację pracy i dostępność danego zakres świadczeń dla pacjentów” - zaapelowali do ministra zdrowia w imieniu Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski. Prezesi podkreślają, że sens i konieczność wydawania takich decyzji są dla nich w pełni zrozumiałe. Jednak powinny one uwzględniać przepisy ustawy (nie zawsze respektowane przez wojewodów) oraz inne istotne okoliczności. Jako dobry przykład Porozumienie Zielonogórskie wskazuje praktykę działania służb wojewody śląskiego, gdzie przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, pracownicy urzędu wojewódzkiego dzwonią do wybranej osoby, uzyskują informacje na temat jej sytuacji osobistej, zdrowotnej, miejsca zatrudnienia, wpływu absencji na organizację pracy i dostępności do świadczeń i dopiero po weryfikacji podanych danych podejmują decyzję o delegacji.
„Wnioskujemy o potraktowanie tej sprawy jako, pilnej ponieważ i tak już trudna sytuacja w opiece zdrowotnej staje się beznadziejna, kiedy nieprzemyślane nakazy urzędników niższych szczebli zakłócają jej funkcjonowanie” - czytamy w piśmie do ministra.W odpowiedzi na apel Porozumienia Zielonogórskiego w imieniu ministra zdrowia sekretarz stanu MZ Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że „kwestia ta, jest omawiana w trakcie regularnych narad roboczych z wojewodami ze wskazaniem na wykorzystywanie dobrych praktyk stosowanych przy realizacji wskazanej wyżej procedury”.




ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT