Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Porozumienie Zielonogórskie w projekcie PARP
Biuro Federacji PZ, 2016-12-30 14:39:51

20 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej projektu p.n. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, do którego przystąpiło Porozumienie Zielonogórskie.
Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez PARP, w ramach którego ma powstać Rada Programowa ds. Kompetencji, powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Rady Sektorowe dla 15 sektorów. Uczestniczą w nim Pracodawcy RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.
Rada Sektorowa ds. Kompetencji będzie forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży  opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. System rad ma umożliwić oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Główną rolę w Radzie odgrywa dwóch animatorów pracy Rady - dla opieki zdrowotnej jest to dr Małgorzata Gałązka-Sobotko. Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje Joanna Szeląg.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT