Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Dostęp do POZ po nowemu - już od 12 stycznia
Biuro Federacji PZ, 2017-01-12 15:54:04

12 stycznia b.r.wchodzą w życie nowe przepisy, dotyczące dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Tylko częściowo realizują one postulaty Porozumienia Zielonogórskiego, zgłaszane od początku funkcjonowania systemu e-WUŚ

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz tym, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni. W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji. Od 12 stycznia b.r. możliwe jest także wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia.

Porozumienie Zielonogórskie podkreśla, że nowe przepisy nie rozwiązują problemów związanych z działaniem e-WUŚ ani też nie zapewniają dostępu do bezpłatnych świadczeń POZ osobom nieubezpieczonym. Nadal podstawą do udzielenia świadczenia osobie wykazanej w e-WUŚ jako nieubezpieczona jest złożenie oświadczenia.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT